Visual

Commissie van Begeleiding

Onze Commissie van Begeleiding is een breed samengestelde commissie die verantwoordelijk is voor een aantal onderwijskundige, pedagogische en psychologische taken.

De Oeverpieper heeft een Commissie van Begeleiding (CvB). In de Commissie van Begeleiding hebben de leidinggevende, twee gedragswetenschappers, de intern begeleider, de coach en op afroep de schoolarts zitting. De CvB is zodanig samengesteld dat ze kan adviseren vanuit zowel onderwijskundig als pedagogisch, psychologisch, medisch en sociaal-maatschappelijk oogpunt.

De CvB buigt zich over de toelating van nieuwe leerlingen, geeft adviezen en voorstellen met betrekking tot de ontwikkelingsprofielen en de leerlingbesprekingen, voert observaties uit in de groepen, heeft gesprekken met de leerkracht over de aanpak van leerlingen en de groep, doet onderzoek naar aanleiding van vragen van ouders/verzorgers of leerkracht, stelt protocollen op en voert gesprekken met de ouders/verzorgers als zij problemen met hun kind ervaren.