Visual

Ontwikkelingsperspectief

Een ontwikkelingsperspectief is een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van elke individuele leerling gedurende zijn of haar schoolloopbaan.

Voor alle leerlingen stellen we een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. In dit OPP komt de uitstroombestemming, de leerroute en het werkplan met de individuele leerdoelen te staan. Dit plan evalueren we jaarlijks met de ouders/verzorgers en we stellen dit waar nodig bij. Doel van de Kwaliteitswet Speciaal Onderwijs is de onderwijsopbrengsten helder in kaart te brengen en inzichtelijk te maken. Scholen zijn verplicht voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op te stellen en vorderingen van leerlingen te registreren.

Volgen van de leerontwikkeling

Wij volgen de leerontwikkeling van onze leerlingen op verschillende manieren. Naast het OPP gebruiken we een digitaal leerlingvolgsysteem. De groepsleiding stelt de groepsplannen op en begeleidt elke leerling individueel bij de leeractiviteiten, registreert de vorderingen, signaleert knelpunten en zoekt voortdurend alternatieven om gestelde doelen te bereiken. De ontwikkeling van elke leerling leggen we vast in ons digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys. Het stelt ons in staat om de vorderingen van de leerlingen bij te houden en volgende leerstappen goed te plannen, sturend binnen de leerroute.