Visual

Specialisten De Oeverpieper

Binnen De Oeverpieper maken we ook gebruik van verschillende specialisten. Hieronder leest u wat hun taak inhoudt

Gedragswetenschapper

Aan De Oeverpieper zijn twee gedragswetenschappers verbonden. Zij zijn lid van de Commissie van Begeleiding van de school en als zodanig medeverantwoordelijk voor de zorg en begeleiding van de leerlingen. Zij doen (intelligentie)onderzoek ten behoeve van de indicatieaanvragen en denken mee over de begeleiding van leerlingen binnen de school. Dat gaat vooral om gedragsregulering en sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiervoor observeren zij leerlingen in de klas, hebben zij gesprekken met de leerlingen en hun ouders/verzorgers en coachen de begeleiders op school. Zo nodig hebben zij, na toestemming van de ouders/verzorgers, contact met externe hulpverleningsinstanties.

Intern begeleider

De intern begeleider is verantwoordelijk voor het bewaken en optimaliseren van het onderwijs, zodat de ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk verloopt. Zij houdt zich bezig met de schoolontwikkeling, het onderwijskundig beleid en organiseert en begeleidt de leerlingenbesprekingen. De intern begeleider is op de hoogte van de ontwikkelingen van de leerlingen in de groepen, onder andere door klassenconsultaties. Zij kan ondersteuning bieden aan de leerkrachten in de vorm van coaching. De intern begeleider is het eerste aanspreekpunt voor vragen op het gebied van begeleiding van leerlingen en onderwijsinhoudelijke vragen. De intern begeleider evalueert jaarlijks de opbrengsten van het geboden onderwijs.

Bewegingsagoog

Leerlingen op De Oeverpieper krijgen drie keer per week bewegingsonderwijs aangeboden: gym, zwemmen en judo. Voor het bewegingsonderwijs maken wij gebruik van specialisten van ’s Heeren Loo. Zij hebben veel expertise in het omgaan met kinderen met leer- en gedragsproblematiek.

Overige

Sommige leerlingen krijgen (groeps)logopedie, psychomotorische therapie, sensorische integratietherapie, weerbaarheidstraining, speltherapie of fysiotherapie. Deze worden gegeven door specialisten van ’s Heeren Loo. Mocht uw kind hiervoor in aanmerking komen, dient u contact op te nemen met Klantcontact van ’s Heeren Loo.

Schoolarts

De afdeling Jeugdgezondheidszorg begeleidt de groei en ontwikkeling van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Dat doet zij onder andere door alle leerlingen gedurende de schoolperiode een paar keer te onderzoeken.