Visual

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) kan meepraten en beslissen over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.

U kunt meedenken en meehelpen door zitting te nemen in de medezeggenschapsraad (MR). Iedere school heeft een MR. Dit is vastgelegd in de Wet medezeggenschap scholen (Wms). De MR bestaat uit een afvaardiging van de ouders/verzorgers (de oudergeleding) en van het personeel (de personeelsgeleding). De medezeggenschapsraad overlegt regelmatig met het managementteam van De Duinpieper, De Oeverpieper en Het Duin. Vanuit De Oeverpieper heeft Wilma Morsman namens de ouders zitting in de MR en Dennis Sip namens het personeel.

De wet schrijft voor op welke gebieden de schoolleiding de MR om advies en instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven. Instemming betekent dat de MR en de schoolleiding het met elkaar eens moeten zijn. Naast de formele bevoegdheden van de MR geeft hij ook ongevraagd advies, is hij een klankbord voor de afdelingsdirecteur en een kanaal voor ouders/verzorgers met vragen en/of opmerkingen.

De MR vergadert ongeveer zeven keer per schooljaar. De schoolleiding maakt officieel geen onderdeel uit van de MR, maar neemt wel deel aan het algemene gedeelte van de vergadering. Het reglement van de MR en de notulen van de vergaderingen liggen voor ouders/verzorgers en personeel ter inzage. MR-vergaderingen zijn voor ouders/verzorgers toegankelijk. Heeft u vragen of heeft u belangstelling voor een taak binnen de MR? Neemt u dan contact op: dsip@resonansonderwijs.nl.

Kijk voor de samenstelling van MR op de website van Resonans.