Visual

Aanmelden

Om passend onderwijs voor elke leerling snel en goed te kunnen organiseren, werken scholen binnen één regio samen in een samenwerkingsverband.

Binnen een samenwerkingsverband maken scholen afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Het samenwerkingsverband bepaalt welke leerlingen gebruik kunnen maken van het speciaal onderwijs via een Toelaatbaarheidscommissie.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Een TLV-aanvraag bereiden we in samenspraak met ouders voor. Belangrijk hierbij is te komen tot de best passende school en de extra ondersteuningsbehoefte en de tijdsduur te bepalen. Voor de aanvraag van een TLV heeft de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring een compleet dossier van de leerling nodig.

Ouders/verzorgers zijn verplicht om hun kind schriftelijk bij de school te melden. Er is een wettelijke termijn: de aanmelding gebeurt zo mogelijk tien weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd. Zij moeten melden of en bij welke andere scholen zij om toelating hebben gevraagd. Als een leerling bij een andere school is aangemeld, nemen wij contact op met deze school om dubbel werk te voorkomen.

Toelating en plaatsing

Als een leerling is aangemeld bij De Oeverpieper, bespreekt de Commissie van Begeleiding de ondersteuningsbehoefte en de plaatsingsmogelijkheid van de leerling. Als het oordeel positief is, kiezen we de best passende groep binnen de school. Is er geen passende groep op dat moment? Dan bespreken we met ouders/verzorgers wat de mogelijkheden zijn: plaatsing in een andere groep of plaatsing op een later moment.

Het bestuur van Resonans heeft voor al haar scholen, waaronder De Oeverpieper, de ‘Aanmeldprocedure en zorgplicht’ vastgesteld. Het hele beleidsdocument vindt u hier.

Dubbele indicatie

Voor plaatsing op De Oeverpieper is zowel een onderwijs als een zorgindicatie nodig. Dat betekent dat er niet alleen een toelaatbaarheidsverklaring categorie 3 nodig is, maar ook een zorgindicatie bij de gemeente of bij het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (volgens de Wet langdurige zorg). Vanuit de WLZ is er een zorgindicatie dagbehandeling VG Zwaar (VG7) of vanuit de jeugdwet een dagbehandeling extra zwaar nodig. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan kan de zorgconsulent van Klantcontact van ’s Heeren Loo u daarbij helpen.

Adres en contactgegevens  ’s Heeren Loo

Klantcontact
Contactpersoon: Durkje de Jong
T: (088) 036 30 30
E: klantcontact.noordwijk@sheerenloo.nl

Adres en contactgegevens De Oeverpieper

De Oeverpieper
Gruenepad 2
2203 EZ Noordwijk
T: (06) 12 45 73 70