Visual

Stage

De Oeverpieper biedt leerlingen een stage-traject dat passend is bij de begeleidingsbehoefte, wensen en mogelijkheden van de leerling.

Naarmate de leerling ouder wordt krijgt de voorbereiding op arbeid een steeds grotere plek binnen de onderwijstijd. De leerlingen leren intern arbeidsvoorwaarden aan en oefenen en ontwikkelen deze extern, toegespitst op de toekomstige uitstroom. De stages zien we als voorbereiding op de dagbesteding en op de transitie naar wonen, vrije tijdsbesteding en burgerschap.

De vso-leerlingen maken stap voor stap kennis met de praktijk door middel van stages. Zij leren werknemersvaardigheden, zoals sociale vaardigheden, verantwoordelijkheid nemen, zelfstandig werken en samenwerken. Per individu bekijken we welke mogelijkheden er zijn. Samen met de leerling en zijn ouders/verzorgers gaan wij op zoek naar een passende stageplek. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om als groep een groepsstage te volgen.

Uitstroom

Voor het grootste deel van onze leerlingen is het vso het eindstation qua onderwijs. Zij stromen na het schoolverlaten uit naar dagbesteding of arbeid. De Oeverpieper heeft vijf uitstroomprofielen. Deze vijf profielen bepalen welke soort stage een leerling volgt. Uitleg over de uitstroomprofielen vindt u terug in het stagebeleidsplan.

Uitstroommogelijkheden

  1. (Vso-zml) Dagbesteding belevingsgericht
  2. (Vso-zml) Dagbesteding activiteitengericht
  3. (Vso-zml) Dagbesteding arbeidsmatig/beschut werken
  4. (Vso-zml/PrO) Arbeid
  5. (PrO) Arbeid/vervolgonderwijs

Bedrijfsexcursies

Vanaf februari van het eerste leerjaar vso en in het het tweede leerjaar gaan de leerlingen op excursie naar diverse vormen van dagbesteding en arbeid. We bezoeken instellingen voor arbeidsmatige dagbesteding en beroepen in het vrije bedrijf. We kijken per groep welke excursies het beste aansluiten bij hun toekomstige mogelijkheden. Doel is kennis te maken met verschillende vormen van arbeid/dagbesteding en met de verschillende branches.

Interne stage

In het eerste leerjaar vso beginnen de leerlingen aan een interne stage, als groep of als individu. Hierbij leren wij op locatie de leerlingen verschillende arbeidsvaardigheden aan. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor een taak binnen school. Hierbij moet gedacht worden aan het ophalen van papier, plastic en dergelijke, koffie/thee rondbrengen etc. Er zijn zeer uiteenlopende taken.

Nadat leerlingen intern stage hebben gelopen onder begeleiding van eigen personeel, volgt een fase van arbeidsoriëntatie waarbij leerlingen in diverse werkvelden gaan kijken.

Groepsstage

In het tweede leerjaar zoekt de leerling in samenwerking met de groepsleerkracht en pedagogisch medewerker naar een passende groepsstage. Tijdens deze groepsstage werkt de leerling aan verschillende werknemerscompetenties. Bijvoorbeeld: lokaal 5 gaat op groepsstage naar een bouwmarkt. Hier werken ze aan het omgaan met collega’s en het leren vragen stellen aan collega’s.

Individuele stage

In het derde jaar van vso gaat iedere leerling met uitstroomprofiel 3 of hoger een dagdeel/dag op stage. Stagelopen gebeurt in samenwerking met de stagecoördinator en de ouders/verzorgers. We bespreken dit tijdens de oudergesprekken.

In het laatste jaar van het vso breiden we de stage uit, waarbij wij kijken naar de draagkracht en behoefte van de leerling. De leerling wordt – wanneer dit haalbaar is – op locatie aangestuurd door iemand van de stageplek. De groepsleerkracht en pedagogisch medewerker van het desbetreffende lokaal zijn nauw betrokken bij de stage.

Om mogelijk te maken dat een leerling uitstroomt naar zijn stageplek, is het heel belangrijk het stageproces goed te monitoren en te evalueren. Dat doen we samen met de leerling, ouders, stage en school.

We werken voor de stages samen met het stagebureau, met Werk aan Zee, ’s Heeren Loo, Het Raamwerk, Brownies & Downies en verschillende bedrijven in uitstroomprofiel 4.

Nazorg

De Oeverpieper volgt leerlingen tot twee jaar na uitstroom. Leerlingen die uitstromen richting dagbesteding volgen we via een contactmoment met de aanbieder van de dagbesteding. Voor vragen kunnen begeleiders, oud-leerlingen en hun ouders terecht bij De Oeverpieper. Leerlingen die uitstromen richting betaalde arbeid kunnen begeleid worden door een jobcoach via de gemeente. De Oeverpieper heeft hierin een adviserende rol.

Wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving op het gebied van werk en dagbesteding is gedecentraliseerd naar gemeentelijk niveau. De gemeente is nu verantwoordelijk voor veel zorgtaken. Zo is onder andere de Participatiewet ingevoerd, zijn de regels voor toekenning van een Wajonguitkering veranderd, is er sprake van een doelgroepenregister en speelt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een grote rol. De Oeverpieper volgt de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving op de voet. We zijn gesprekspartner in regionaal en lokaal overleg. Voor vragen over de wet- en regelgeving kunt u contact opnemen met het stagebureau van de school of één van onze externe partners.

Vragen

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de stagecoördinator, Roelof Hogewoning.
E: rhogewoning@resonansonderwijs.nl