Visual

Ons aanbod

Op De Oeverpieper is structuur en een veilige omgeving de basis voor verdere ontwikkeling van onze leerlingen.

Het bieden van structuur en veiligheid is de basis. Deze bieden wij door:

  • de inzet van vaste, gekwalificeerde medewerkers, zodat we kunnen bouwen aan een vertrouwensband. We bieden nabijheid en sturing;
  • een vertrouwde, prikkelarme en stimulerende ruimte;
  • voldoende verwerkingstijd voor de leerling om te wennen aan nieuwe situaties;
  • voorspelbaarheid door middel van een vast dagprogramma;
  • een goede balans tussen ontspanning en inspanning.

Opbrengst- en handelingsgericht werken

Op De Oeverpieper werken wij opbrengst- en handelingsgericht (OHGW). Handelingsgericht werken is een planmatige en cyclische werkwijze om individuele onderwijsbehoeften van leerlingen te ontdekken en hierin te kunnen voorzien. Een brede kijk op onderwijs; gedacht vanuit school-, groeps- en individueel niveau. Zowel de cognitieve als de sociaal- emotionele ontwikkeling spelen hierin een rol. We streven naar een best passende uitstroom voor onze leerlingen. Door expertise vanuit onderwijs en zorg met elkaar te verbinden, bieden wij onze leerlingen maatwerk.

Methodieken

Wij werken op De Oeverpieper met De Vreedzame School. Dit is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Daarmee willen wij kinderen leren:

  • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan;
  • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen;
  • constructief conflicten op te lossen;
  • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap;
  • open te staan voor verschillen tussen mensen.

Daarnaast werken we op De Oeverpieper volgens het Positive Behaviour Support (PBS). Dit betekent dat we de leerlingen positief benaderen. Steeds benadrukken we wat al goed gaat en wat we verwachten van de leerling. Goed gedrag belonen we in de vorm van complimenten.

Sociale veiligheid

Wij kennen vier basisregels:

1. Wij zijn aardig voor elkaar.
2. Wij zijn rustig.
3. Wij gebruiken spullen waarvoor ze bedoeld zijn.
4. Wij luisteren naar elkaar.

We stimuleren de leerlingen op een sociaal-wenselijke manier hun emoties te reguleren. We willen het kind leren om op een adequate manier met zijn spanning om te gaan. Wij kijken naar het kind, volgen het kind en zorgen voor een individuele afstemming, omdat de oorzaak van het gedrag vaak niet is wat wij denken te zien. Dit doen we door voor ieder kind een signaleringsplan te maken. Dit signaleringsplan is bedoeld voor een vroegtijdige signalering van oplopende spanning en geeft een beschrijving van hoe hier mee om te gaan. Het signaleringsplan bespreken we altijd met de ouders/verzorgers.

Klimaat op school

Binnen De Oeverpieper hangt een positieve sfeer. Alle kinderen zijn waardevol en worden ook zo bejegend. Wij focussen ons op de mogelijkheden en benadrukken het gewenste gedrag. We verplaatsen ons in de kinderen. We zien het kind en hoe het zich voelt. Elke leerling voelt zich gekend en krijgt zoveel mogelijk positieve aandacht en waardering. Daarnaast bieden we ook de hulp om de eigen grenzen, het eigen kunnen te verleggen. We dagen het kind uit tot leren en stellen onszelf voortdurend de vraag: Wat heeft de leerling nodig? Over- of ondervraag ik niet? We creëren een sfeer van rust en veiligheid, want pas als de leerling zich veilig voelt, heeft hij de mogelijkheid om zich te kunnen ontwikkelen.

Identiteit

De Oeverpieper heeft van oorsprong een protestantschristelijke identiteit, maar wij respecteren ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond en werken vanuit de gedachte ‘Je mag er zijn’.