Visual

Kwaliteit

De school werkt systematisch, planmatig en projectmatig aan de verbetering van de kwaliteit en van de kwaliteitszorg.

Kwaliteitszorgsystemen

Om cyclisch bezig te zijn met kwaliteit, maken we gebruik van de Resonans Routeplanner. Die wijst de weg naar optimale onderwijskwaliteit. ‘Want het beste voor onze leerlingen bereiken’, dat is de nummer één wens van ons schoolteam. We helpen leerlingen op weg naar een zo zelfstandig mogelijke, volwaardige plek in de maatschappij. Dat heeft alles te maken met de kwaliteit onderwijs die we binnen Resonans, en dus ook op De Oeverpieper, bieden. Het is daarom belangrijk om te weten of we de goede dingen goed doen. En daarvoor is de Resonans Routeplanner ontwikkeld.

Op weg naar optimale onderwijskwaliteit

Kwaliteit is een proces dat je heel goed kunt sturen. Iets waar je systematisch aan kunt werken. En dat is wat we elke dag op onze school doen. Werken aan kwalitatief uitstekende onderwijskwaliteit. Dit filmpje laat zien hoe we zonder omwegen naar kwaliteit op weg zijn. Want werken aan nog beter onderwijs vraagt een routeplan. Wat goed is, borgen we. Wat beter kan, daar werken we aan. Dit doen we samen met onze collega’s, leerlingen, ouders, bestuur, raad van toezicht en MR. Samen beter!

Onderwijs-zorgplan

Om de vier jaar maken wij een onderwijs-zorgplan (zie Documenten) waarin we onze beleidsvoornemens beschrijven. Op grond van dit onderwijs-zorgplan maken wij elk schooljaar een jaarplan. We maken een sterkte/zwakte analyse op grond van een QuickScan, inspectierapport, audits en onder andere actuele ontwikkelingen in de maatschappij.

Opbrengsten leerlijnen

We willen graag de kwaliteit van ons onderwijs meten. Dit gaan we doen per leeftijdsgroep, per vakgebied en per leerroute. Daarbij kijken we naar mondelinge en schriftelijke taal, rekenen, leren leren en sociale competenties. Die gegevens analyseren we aan de hand van de volgende punten:

  • visie
  • leertijd
  • leerdoelen
  • klassenmanagement
  • lesaanbod
  • pedagogische kwaliteiten
  • leermiddelen.

Na deze analyse stellen we verbeterpunten vast en maken een tijdsplanning. De verbeterpunten nemen we op in het jaarplan. Het jaarplan evalueren we elk jaar, zodat dit een cyclisch proces is.