Visual

Kwaliteit

De school werkt systematisch, planmatig en projectmatig aan de verbetering van de kwaliteit en van de kwaliteitszorg.

Om de vier jaar maken wij een onderwijs-zorgplan (zie Documenten) waarin we onze beleidsvoornemens beschrijven. Op grond van dit onderwijs-zorgplan maken wij elk schooljaar een jaarplan. We maken een sterkte/zwakte analyse op grond van een QuickScan, inspectierapport, audits en onder andere actuele ontwikkelingen in de maatschappij.

Opbrengsten leerlijnen

We willen graag de kwaliteit van ons onderwijs meten. Dit gaan we doen per leeftijdsgroep, per vakgebied en per leerroute. Daarbij kijken we naar mondelinge en schriftelijke taal, rekenen, leren leren en sociale competenties. Die gegevens analyseren we aan de hand van de volgende punten:

  • visie
  • leertijd
  • leerdoelen
  • klassenmanagement
  • lesaanbod
  • pedagogische kwaliteiten
  • leermiddelen.

Na deze analyse stellen we verbeterpunten vast en maken een tijdsplanning. De verbeterpunten nemen we op in het jaarplan. Het jaarplan evalueren we elk jaar, zodat dit een cyclisch proces is.