Visual

Schorsing en verwijdering

Mocht er sprake zijn van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en/of lichamelijk letsel aan anderen of zichzelf is toegebracht, dan kunnen we een aantal maatregelen nemen. Die staan hieronder genoemd.

Mocht er sprake zijn van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en/of lichamelijk letsel aan anderen of zichzelf is toegebracht, dan kunnen we de volgende maatregelen nemen:

Even niet naar school

Na een ernstig incident kan het voorkomen dat we vragen de leerling op te halen. Eventueel verlengen we dit met een dag. Zo hebben we de tijd om de situatie te herstructureren, zodat leerlingen en personeel weer veilig verder kunnen. Ouders/verzorgers stellen we zo snel mogelijk op de hoogte van het incident en de motivatie voor de time-out. We nodigen de ouders/verzorgers uit op school voor een gesprek. Daar maken we een verslag van en sturen dit
toe naar ouders/verzorgers. Dit slaan we ook op in het leerlingdossier. Deze maatregel melden we na toepassing schriftelijk bij het bevoegd gezag.

Schorsing

Als het incident buitengewoon ernstig is, kunnen we overgaan tot een formele schorsing. De wettelijke regeling voor het onderwijs is hierbij van toepassing. Het bevoegd gezag stellen we (als het meer dan twee dagen betreft) van de schorsing in kennis en vragen we om goedkeuring. De schorsing bedraagt minimaal één dag en maximaal een week. De schoolleiding nodigt de betrokken ouders uit voor een gesprek over de maatregel. Van de schorsing en het gesprek maken we een verslag. Dit verslag wordt door de ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. Als de schorsing langer dan twee dagen is, doen we ook een melding bij Leerplicht en de inspectie van het Onderwijs. Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag. Als een leerling beter past op een andere plek, dan zullen wij in goed overleg met ouders/verzorgers en het betrokken samenwerkingsverband zoeken naar een goed alternatief. Dat kan een andere school zijn of een setting met daaraan gekoppeld een passende behandeling. In voorkomende gevallen vragen we ontheffing van leerplicht aan en zoeken we een goede dagbesteding.