Visual

Schoolverzuim

Schoolverzuim

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie of vrije dagen nemen onder schooltijd bijna onmogelijk is. Buiten de schoolvakanties om mag uw kind niet van school wegblijven. Zie www.rijksoverheid.nl. De wet biedt de school slechts in zeer bijzondere omstandigheden gelegenheid extra verlof toe te kennen. Dit is dus geen vanzelfsprekendheid, maar hoge uitzondering. U kunt een verzoek om verlof indienen bij de afdelingsdirecteur. Het verlofformulier dat u daarvoor moet gebruiken, is op de website te vinden of bij de afdelingsdirecteur te verkrijgen. Met haar kunt u overleggen of het verzoek onder de uitzonderingsregels valt.