Visual

Schoolverzuim

Schoolverzuim

De leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie of vrije dagen nemen onder schooltijd bijna onmogelijk is. Buiten de schoolvakanties om mag uw kind niet van school wegblijven. De wet biedt de school slechts in zeer bijzondere omstandigheden gelegenheid extra verlof toe te kennen. Dit is dus geen vanzelfsprekendheid, maar slechts hoge uitzondering. Daarvoor moet u vooraf een verzoek (verlofformulier) indienen bij de teamleider. Het verlofformulier is bij de afdelingsdirecteur te verkrijgen, met wie u ook kunt overleggen of het verzoek onder de uitzonderingsregels valt.